Definities

Seller/Opdrachtnemer: Seller B.V. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, statutair gevestigd te Den Haag , kantoorhoudend aan de J.C. van Markenlaan 3, 2285VL te Rijswijk (KvK nummer: 60505192) en handelend onder de naam ʻSellerʼ.

Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon die een overeenkomst van opdracht aangaat of is aangegaan met Seller tot het uitvoeren van activiteiten. Opdrachtovereenkomst: de tussen Seller en Opdrachtgever geldende overeenkomst, waarbij Seller op verzoek en ten behoeve van Opdrachtgever activiteiten uitvoert.

Artikel 1: Aanbieding en Opdrachtovereenkomst

1.1. De onderhavige voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van Seller en overeenkomsten met Seller en levering van diensten en/of producten van en/of door Seller.

1.2 Algemene-,inkoop-, leverings- en/of alle andere voorwaarden van Opdrachtgever en/of van derden zijn niet van toepassing en worden uitdrukkelijk van de hand gewezen, tenzij door Seller uitdrukkelijk en schriftelijk aanvaard.

1.3 Alle aanbiedingen en/of offertes van Seller zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders schriftelijk overeengekomen.

1.4 Seller behoudt zicht het recht voor om opdrachten en opdrachtovereenkomsten zonder opgaaf van redenen te weigeren en/of te beëindigen.

1.5 Opdrachtovereenkomsten met een langlopend en wederkerend karakter worden in overleg afgesloten voor periodes van een jaar met stilzwijgende verlenging, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders overeengekomen.

Artikel 2: (Leverings)termijnen

2.1 Alle door Seller aangegeven en gehanteerde (leverings)termijnen zijn slechts indicatief.

2.2.Indien Seller een overeenkomen (leverings)termijn overschrijdt, kan door Opdrachtgever en/of derden geen aanspraak worden gemaakt op enige vorm van vergoeding van eventuele geleden schade en kan Opdrachtgever de overeenkomst niet ontbinden zonder Seller daarvoor volledig schadeloos te stellen.

2.3 Indien Seller bij de uitvoering van de Opdrachtovereenkomst afhankelijk is van informatie en/of gegevens van derden inclusief Opdrachtgever en er vindt een vertraging plaats, wordt de (leverings) termijn verlengd met tenminste die termijn waarop de vertraging van toepassing is.

2.4 Indien Seller met Opdrachtgever een bepaalde afname van diensten en/of activiteiten in een bepaalde periode is overeengekomen, dan wordt
Seller geacht hiervoor capaciteit te hebben gereserveerd. Indien Opdrachtgever in gebreke blijft met de aanlevering van informatie en/of gegevens welke noodzakelijk zijn voor het leveren van voornoemde diensten en/of activiteiten, dan is Seller gerechtigd aan Opdrachtgever de volledige kosten en/of omzetderving door de gereserveerde capaciteit in rekening te brengen.
2.5 Seller is onder alle omstandigheden gerechtigd tot deellevering van activiteiten en/of diensten en dienovereenkomstige gedeeltelijke facturering.

Artikel 3: Tarieven

3.1 Alle door Seller geoffreerde of op enigerlei aangegeven tarieven zijn exclusief omzetbelasting.

3.2 Seller behoudt zich het recht voor haar tarieven te wijzigen op basis van (maar niet uitsluitend) inflatie correctie, algemene economische en/of bedrijfsorganisatorische ontwikkelingen, veranderende leveringsomstandigheden. Dit recht blijft tevens voorbehouden in die gevallen waarbij met Opdrachtgever een bepaald tarief per uur en/of (uitkomst van) activiteit is overeenkomen.

3.3 Opdrachtgever heeft het recht om op basis van hetgeen vermeld in artikel 3.2, binnen 1 maand nadat hem mededeling van tariefswijziging is gedaan, de overeenkomst per aangetekend schrijven op te zeggen. Bij gebreke hiervan wordt Opdrachtgever geacht de tariefwijziging te accepteren.

3.4 Opdrachtgever komt niet (tussentijds) het recht toe tot beëindiging van de overeenkomst zoals bedoeld in voornoemd artikel indien de tariefswijziging het directe gevolg is van een maatregel buiten de invloedssfeer van Seller om.

Artikel 4: Aansprakelijkheid

4.1 Seller sluit iedere aansprakelijkheid uit, voor zover deze niet dwingend in de Nederlandse wet is bepaald.

4.2 De aansprakelijkheid van Seller zal het totale bedrag van de facturen van de afgelopen twee maanden voorafgaand aan de oorzaak van de ontstane aansprakelijkheid niet overstijgen.

4.3 Seller en/of door haar tewerkgestelde derden is uitdrukkelijk niet aansprakelijk voor eventuele materiële en/ of immateriële (gevolg)schade als gevolg van door Seller uit naam van Opdrachtgever gevoerde persoonlijke, telefonische en/of schriftelijke (inclusief email) contacten met derden.

4.4 Seller is ter zake door haar van Opdrachtgever aangenomen werkzaamheden niet aansprakelijk voor onrechtmatige daden, onzorgvuldig gedrag, of nalatigheid van haar ondergeschikten of van hen, die niet in haar loondienst werkzaamheden uitvoeren ten behoeve van Seller, dan wel op welke wijze ook direct of indirect zijn betrokken bij het uitvoeren van opdracht(en) voor Opdrachtgever.

4.5 In het kader van de Opdrachtovereenkomst is sprake van het uitvoeren van activiteiten door Seller ten behoeve en op verzoek van Opdrachtgever. Seller aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid in geval de resultaten en/of gevolgen van deze activiteiten niet aan de verwachtingen van Opdrachtgever voldoen.

4.6 Seller kan doordat zij regelmatig computerbestanden met derden uitwisselt niet garanderen dat door Seller aangeleverde bestanden en/of informatiedragers vrij zijn van elementen, waaronder mede begrepen maar niet beperkt tot, computervirussen die storingen en/of schade van welke aard dan ook kunnen veroorzaken. Seller aanvaardt hieromtrent dan ook geen enkele aansprakelijkheid.

4.7 Seller is in geen geval aansprakelijk voor gevolgschade van welke aard ook, waaronder mede begrepen maar niet beperkt tot schade wegens winstderving, werkstagnatie, verlies van zakelijke informatie of gegevensbestanden en/of enige andere bedrijfsschade of geldelijk verlies, zelfs in die gevallen waar Seller op de hoogte is gesteld van de mogelijkheid van dergelijke schade.

Artikel 5: Vrijwaring

5.1 Opdrachtgever zal Seller en haar leveranciers vrijwaren en verdedigen tegen alle vorderingen en procedures die mochten voortvloeien uit, of het gevolg zijn van enig handelen of nalaten van Opdrachtgever in strijd met enige bepaling van een met Seller gesloten overeenkomst en/of onderhavige voorwaarden.

5.2 Opdrachtgever zal Seller en haar leveranciers schadeloos stellen voor alle schade en kosten opgelopen in hun verdediging tegen zulke vorderingen en/of procedures, waaronder mede begrepen, maar niet beperkt tot, alle kosten van rechtskundige bijstand / juridische aard.

Artikel 6: Betaling

6.1 Door Seller verzonden facturen dienen door Opdrachtgever binnen 14 dagen na factuurdatum te zijn voldaan, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen en expliciet door Seller aan Opdrachtgever schriftelijk bevestigd.

6.2 Betaling van facturen dient plaats te vinden zonder aftrek en/of enige vorm van verrekening.

6.3 Opdrachtgever kan alleen schriftelijk en gemotiveerd bezwaar maken tegen een door Seller verzonden factuur. Het bezwaar kan alleen binnen de gestelde betalingstermijn worden gemaakt. Een door opdrachtgever binnen de gestelde termijn gesteld bezwaar ontslaat Opdrachtgever geenszins van zijn verplichting de factuur tijdig en volledig te voldoen.

6.4 Indien Opdrachtgever niet binnen de in artikel 6.1 bedoelde termijn aan de (volledige) betalingsverplichting heeft voldaan, is de Opdrachtgever van rechtswege in verzuim en behoudt Seller zich het recht om de wettelijke rente verschuldigd over het factuurbedrag te vereffenen, alsmede de (buiten) gerechtelijke incassokosten conform de Wet Incassokosten met een minimum van € 100,-. Alle voorkomende (buiten)gerechtelijke kosten worden ten laste van Opdrachtgever gebracht. Tevens komst Seller het recht toe andere (buiten)gerechtelijke maatregelen toe te passen, waaronder verstaan maar niet beperkt tot opschorting van de dienstverlening en verrekening van de openstaande vordering.

Artikel 7: Geheimhouding

7.1 In het kader van de overeenkomst krijgt Opdrachtgever mogelijkerwijs (vertrouwelijke) informatie betreffende Seller onder ogen. Alle informatie dient als vertrouwelijk te worden beschouwd en Opdrachtgever garandeert er ook als zodanig mee om te gaan. Alle medewerkers van Opdrachtgever, die inzage krijgen in de documenten, alsmede derden, die door Opdrachtgever inzage in de documenten of gegevens verkrijgen, zijn op de hoogte van het vertrouwelijke karakter. Opdrachtgever draagt hiervoor de volledige verantwoordelijkheid.

7.2 Opdrachtgever garandeert dat het vertrouwelijke karakter van de documenten en andere informatie wordt gewaarborgd en zal alle verkregen informatie niet openbaren aan derden.

7.2 Indien Opdrachtgever de informatie moet openbaren vanwege enige wettelijke verplichting, enig andere overheidsmaatregel, dan wel enig gerechtelijke bevel, zal Opdrachtgever Seller vooraf informeren over de reden van openbaring. Openbaring zal te allen tijde geschieden in overleg met Seller.

7.3 Openbaring van enige documenten, informatie en/of kennis in strijd met voorafgaande artikelen zal leiden tot een direct opeisbare en niet voor rechterlijke matiging vatbare boete per overtreding van Euro 25.000 (vijfentwintig duizend euro) en een boete voor elke dag dat openbaring voort duurt van Euro 5000,- (vijfduizend euro) alsmede de daadwerkelijk geleden schade, ongeacht verdere juridische stappen.

Artikel 8: Databank

8.1 Tenzij uitdrukkelijk anders bepaald in de overeenkomst, zal Seller bellen en/of enige andere vorm contact leggen naar/met klanten/prospects/ contacten van Opdrachtgever op basis van het bestand dat Opdrachtgever heeft aangeleverd aan Seller of Seller en opdrachtgever op andere wijze hebben samengesteld en zijn overeengekomen. De bestanden dienen te worden aangeleverd in een format als omschreven in de Opdrachtovereenkomst.

8.2 Opdrachtgever is verantwoordelijk voor de kwaliteit van het aangeleverde bestand tenzij anders overeengekomen en schriftelijk bevestigd.

8.3 Opdrachtgever is verantwoordelijk voor het ontdubbelen dan wel verwijdering van adresgegevens van klanten/prospects/contacten uit de aangeleverde bestanden indien deze klanten/prospects/contacten niet langer benaderd wensen te worden en dit hebben aangegeven via www.Infofilter.nl, rechtstreeks aan Opdrachtgever of op enig andere wijze zoals aangegeven door de Telecommunicatiewet of andere wetten en/ of richtlijnen van overheidswege. Verzuim hiervan is volledig voor rekening en risico van Opdrachtgever.

8.4 Seller maakt, indien nodig, voor elke campagne voor Opdrachtgever een database en bijbehorende programmatuur, opdat maximaal rendement mogelijk is. Het eigendom, inclusief alle intellectuele eigendommen, blijft exclusief bij Seller.

8.5 Seller zal zich optimaal inspannen voor het resultaat, maar zal nimmer het beoogde resultaat (kunnen) garanderen.

Artikel 9: Overmacht

9.1 Indien Seller door overmacht niet haar verplichtingen jegens Opdrachtgever kan voldoen, worden de verplichtingen opgeschort voor de duur van de overmacht toestand.

9.2 In het geval van overmacht heeft Opdrachtgever geen recht op enige (schade) vergoeding.

9.3 Indien de overmacht langer dan 30 dagen voortduurt, heeft Opdrachtgever het recht de overeenkomst te ontbinden, na schriftelijke en aangetekende in kennisstelling binnen de genoemde termijn.

9.4 Onder overmacht van Seller wordt verstaan elke van de wil van Seller onafhankelijke omstandigheid, waardoor de nakoming van haar verplichtingen jegens Opdrachtgever geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd of waardoor de nakoming van zodanige verplichtingen in redelijkheid niet van Seller kan worden verlangd, ongeacht of die omstandigheid te voorzien was. Tot overmacht toestanden worden in ieder geval gerekend: noodtoestanden (waaronder begrepen extreme weersomstandigheden, brand en blikseminslag), restricties en/of gewijzigde regelgeving door overheid(instanties), (werk-) staking, oorlog, oproer, uitval van elektriciteit, onvoorziene uitval van computerapparatuur en andere voorzieningen.

Artikel 10: Belscript

10.1 Seller maakt in overleg met Opdrachtgever een belscript voor elke betreffende campagne. Opdrachtgever begrijpt en accepteert dat elk belscript slechts een richtlijn is voor de te voeren gesprekken in een campagne en doorgaans niet letterlijk kan worden gebruikt. Afwijkingen van een belscript kunnen derhalve voorkomen.

10.2 Indien Seller een nieuw belscript ontwikkelt, zal dat nieuwe belscript niet ingaan tegen de geest van de gemaakte afspraken met Opdrachtgever. Seller hoeft geen voorafgaande toestemming te vragen aan Opdrachtgever en Opdrachtgever accepteert deze wijzigingen.

10.3 Seller zal nadere aanwijzingen van Opdrachtgever in acht nemen en onverwijld aanpassen in het belscript.

10.4 Seller accepteert geen aansprakelijkheid voor claims en/of andere (financiële) vorderingen die uit mogelijke aanwijzingen in het belscript voortvloeien. Opdrachtgever vrijwaart Seller dan ook voor alle mogelijke kosten die uit een dergelijke claim en/of vordering voortvloeien.

Artikel 11: Beëindiging van de Opdrachtovereenkomst

11.1 Zowel Seller als Opdrachtgever kunnen een Opdrachtovereenkomst, welke is aangegaan voor een onbepaalde tijd, tussentijds opzeggen met inachtneming van een opzegtermijn van twee maanden, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders is overeengekomen.

11.2 Indien de Opdrachtgever in verzuim is, in surséance van betaling verkeert, in staat van faillissement verkeert, of een aanvraag voor surséance van betaling of faillissement heeft gedaan, heeft Seller het recht de overeenkomst te ontbinden onverminderd haar recht op uitbetaling van geleverde diensten alsmede (schade)vergoeding voor reeds ingeplande activiteiten of delen daarvan en vergoeding van verdere schade.

Artikel 12: Onverbindendheid

Indien enige bepaling van een met Seller gesloten Opdrachtovereenkomst en/of van de van toepassing zijnde specifieke voorwaarden en/of van de onderhavige voorwaarden onverbindend mocht blijken, dient in plaats van die bepaling te worden gelezen de meest daarmee vergelijkbare wel verbindende bepaling. In dat geval blijven de overige bepalingen van de met Seller gesloten overeenkomst en/of van de toepassing zijnde specifieke voorwaarden en/of de onderhavige voorwaarden onverminderd van kracht.

Artikel 13: Toepasselijk recht

13.1 Op alle overeenkomsten, waarop deze voorwaarden geheel of gedeeltelijk van toepassing zijn, is toepasselijk het Nederlands recht.

13.2 Eventuele geschillen worden beslecht door de bevoegde Rechter binnen het arrondissement van de Arrondissementsrechtbank te Den Haag.